You are here

Atlikti ir suplanuoti vykdyti vandens kokybės gerinimo darbai (2016-04-01)

     Kretingos miesto vandentiekio sistemoje praėjusių metų birželio mėnesį aptiktos uodo trūklio lervos. Siekdama jas pašalinti, iš pradžių bendrovė „Kretingos vandenys“ taikė lokalias priemones, tačiau, paaiškėjus, kad jos neefektyvios, situacijos valdymui ir priimtų sprendimų koordinavimui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir nuo spalio 8 d. iki šiol dirba Savivaldybės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), jos teritorinių padalinių Klaipėdoje ir Kretingoje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros specialistų darbo grupė. 2015 m. spalio 9 d. įvyko pirmas posėdis, kuriame pristatytas UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus patvirtintas Vandens tiekimo sistemos apsaugos nuo biologinės taršos priemonių planas, parengtas atsižvelgus į VMVT specialistų pastabas ir rekomendacijas. Intensyviai dirbdami UAB „Kretingos vandenys“ specialistai įvykdė visas šiame plane numatytas priemones: pakeitė vandens saugojimo rezervuarų dangčius, išplovė ir dezinfekavo vandens saugojimo rezervuarus, ant šių rezervuarų avarinio persipylimo linijų sumontavo atbulinius vožtuvus, vandens tiekimo sistemos magistraliniame tinkle įrengė aštuonias hipochlorito įterpimo vietas. Nuo 2015 m. spalio 8 d. iki spalio 21 d. vykdytas magistralinio vamzdyno pirmasis chloravimo – praplovimo etapas, o nuo spalio 22 d. iki lapkričio 4 d. – antrasis magistralinio vamzdyno chloravimo-praplovimo etapas. Baigus šiuos darbus, nuspręsta vykdyti situacijos stebėjimą dėl biologinės taršos. Įvairiose miesto vietose pasirinkti 9 stebėjimo taškai, kuriuose du kartus per savaitę buvo keičiami filtrai ir fiksuojamos aptiktos uodo trūklio lervos. Nuo praėjusių metų gruodžio 4 d. stebėjimo taškų skaičius padidintas iki 11-os.
     Baigus chloravimo ir praplovimo darbus, priimtas sprendimas atlikti tinklų praplovimo darbus be dezinfekcijos. Iš viso buvo dezinfekuota ir išplauta 75 km ilgio vamzdyno, valymo darbams sunaudota beveik 35 000 kub. m. vandens. Plovimai vykdyti naktimis, stengiantis kuo mažiau trikdyti įprastą kretingiškių gyvenimo ritmą. Po kiekvieno dezinfekavimo-praplovimo buvo imami mėginiai mikrobiologiniams, cheminiams ir jusliniams rodikliams įvertinti. Dėl uodo trūklio lervų iš viso paimta 216 mėginių, nei viename jų mikrobiologinės taršos nebuvo nustatyta, vanduo atitiko higienos normą HN 24:2003 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
     Vis dar randant uodo trūklio lervų, nuspręsta įsitikinti, ar jos pas vartotojus patenka iš tinklų, ar jų vis tik yra magistraliniame vamzdyne, todėl K. Čepulio akligatviui vanduo buvo tiekiamas tik iš magistralinio vamzdyno. Atlikus šiuos darbus, t. y. panaikinus sužiedinimo galimybę ir praplovus tinklus, nustatyta, kad lervų vis tiek patenka pas vartotoją. Priėmus išvadą, kad lervų yra magistraliniuose tinkluose, nuspręsta dezinfekuoti magistralinį vamzdyną pradedant nuo pradžios – vandens rezervuarų. Todėl nuo praėjusių metų gruodžio 29 d. iki šių metų vasario 12 d. buvo vykdomas magistralinių D300 ir D400 linijų nuo vandenvietės iki Savanorių g. dezinfekavimas ir plovimas, nuo sausio 5 d. iki vasario 4 d. pakartotinai dezinfekuoti ir išplauti geriamojo vandens saugojimo rezervuarai. Likvidavus pirminį taršos šaltinį – visiškai išvalius vandens rezervuarus – pavyko pasiekti, kad nuo vasario 1 d. vanduo vartotojams būtų tiekiamas švaria D400 vandentiekio linija. Bendrovė „Kretingos vandenys“, investavusi į Lietuvoje mažai naudotą vamzdyno valymo įrenginį, mechaninio valymo kamštį, nuo vasario 18 d. iki kovo 4 d. vykdė magistralinio D300 vamzdyno atkarpos nuo vandenvietės iki Savanorių g. valymo darbus. Panaudojant šį įrenginį ir dar kartą dezinfekavus bei išplovus magistralinės trasos D300 atkarpą nuo vandenvietės iki Savanorių gatvės buvo pašalinta nemažai vamzdyne susikaupusių geležies oksido nuosėdų. Nors bendra situacija yra žymiai geresnė, tačiau laukiamo rezultato nepasiekta – kartą per savaitę vykdant kontrolinių vandens filtrų stebėseną, pavienių uodo trūklio lervų kai kuriuose filtruose vis dar randama. Pažymėtina, kad, pagal paskutinius duomenis, stebimų kontrolinių daugiabučių namų, kuriuose per savaitę vidutiniškai sunaudojama apie 70-80 kub. m. vandens, įvaduose įrengtuose filtruose randamos 2-4 uodo trūklio lervos, todėl tikėtina, kad vandens tiekimo sistemoje, 20-30 kub. m. vandens, gali pasitaikyti po 1 uodo trūklio lervą.
      Numatytos papildomos priemonės, kad nauja tarša nepatektų

     Vadovaujantis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto informacija, pagrįsta laboratorinių tyrimų rezultatais ir moksliniais duomenimis, Kretingos mieste viešai tiekiamame vandenyje randamos uodo trūklio lervos nekelia pavojaus žmonių sveikatai, neperneša ligų ir jų nesukelia. Tačiau net ir pavienių uodų lervų buvimas viešai tiekiamame geriamajame vandenyje nėra priimtinas, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje specialistų darbo grupėje, kuri kiekvieną savaitę nuolat prižiūri, kaip UAB „Kretingos vandenys“ vykdo vandens kokybės gerinimo darbus, ir toliau intensyviai ieškoma sprendimų, kaip galutinai išvalyti vandenį.
Suderinus su VMVT specialistais, kovo 25 dieną patvirtintas naujas Kretingos miesto vandens tiekimo sistemos makrobestuburių taršos prevencijos ir šalinimo priemonių planas 2016 metams (detalus planas viešinamas UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt). Siekiant užtikrinti, kad papildomos taršos nebūtų prasidėjus naujam uodų sezonui, bendrovė „Kretingos vandenys“ įpareigota įrengti insekticidines lempas vabzdžių naikinimui prie vandens gerinimo įrenginių, vandenvietėje esančiuose vandens telkiniuose uodų lervoms naikinti numatyti ir įgyvendinti biologines priemones, taip pat kiekvieną dieną vykdyti vandenvietės gręžinių, jų ventiliacijos angų ir gręžinių apsaugos zonų teritorijos priežiūrą.
Kitas galimas taršos šaltinis – mišrios vandens sistemos, kai vartotojai prisijungę prie Kretingos miesto vandentiekio tinklų, bet per tuos pačius vamzdynus naudoja ir savo šachtinių ar kitų šaltinių vandenį. Iki šios dienos yra likusios 24 žinomos nesutvarkytos mišrios – dvigubos vandens tiekimo sistemos. Mišrių vandens sistemų paieškos ir likvidavimo planą bendrovė turi parengti iki balandžio 15 d.

     Bus vykdomas trečiasis vandentiekio tinklų valymo etapas

     Kaip buvo rekomenduota VMVT specialistų, UAB „Kretingos vandenys“ vykdys trečią smūginę magistralinio – 14 km ilgio – Kretingos miesto vamzdyno žiedo dezinfekciją ir praplovimą – šiuos darbus planuojama pradėti balandžio 11 d., o baigti – balandžio 27 d. Pagal grafiką, atskirais etapais nakties metu bus užsukamos sklendės šoninių gatvių vandens vartotojams ir dezinfekuojamos (naudojant 10 mg/l natrio hipochlorito dozę) bei plaunamos atskiros vamzdyno atkarpos. Atlikus šiuos darbus, per hidrantus vanduo bus išleistas į nuotekų tinklus, o vamzdynas iš naujo pripildytas švariu vandeniu.
Bendrovei įsigijus naują natrio hipochlorito dozavimo ir likutinio chloro matavimo įrangą, gegužės 10 d. numatyta pradėti nuolatinį foninį vandens dezinfekavimą, naudojant natrio hipochloritą vandenvietėje. Jei būtų gauta nusiskundimų iš vartotojų dėl vandens kokybės ar vykdant vizualinę mėginių stebėseną, bus nustatyta pablogėjusi vandens kokybė, vandentiekio tinklo probleminės vietos bus mechaniškai išplaunamos.
Suplanuotas ir pakartotinis Kretingos miesto magistralinių vandentiekio tinklų chloravimas ir plovimas, jei po trečiojo dezinfekcijos etapo bei foninio dezinfekavimo, vandenyje vis dar būtų uodo trūklio lervų.
Informacija apie vandentiekio tinklų chloravimo ir plovimo darbus UAB „Kretingos vandenys“ vartotojams bus teikiama spaudoje, Savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėse, daugiabučių gyvenamųjų namų skelbimų lentose.
Atlikus chloravimo darbus tinkluose, paimti mėginiai ir toliau įprastine tvarka bus teikiami Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui mikrobiologiniams, cheminiams ir jusliniai rodikliams įvertinti, o laboratorinių tyrimų protokolai ir vandentiekio tinklų dezinfekavimo-praplovimo darbų aktai bus viešinami UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje.

     Planuojama modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą

    Siekiant susidariusią situaciją išspręsti greičiau problemų kelia ir netinkami vandentiekio vamzdynai. Jei prieš 20-30 metų vandens suvartojimas per parą buvo 5 tūkst. kub. m., šiai dienai vandens sunaudojama iki 2 tūkst. kub. m. per parą. Dėl sulėtėjusio vandens tekėjimo greičio vamzdynuose kaupiasi nuosėdų sluoksniai bei organinės medžiagos. Spręsdama šią problemą, UAB „Kretingos vandenys“ šiais metais pradės vykdyti ES lėšomis finansuojamą projektą vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrai rekonstruoti – nuo vandenvietės iki Melioratorių g. bus atnaujinta 650 m ilgio vamzdynų trasa ir 630 m ilgio vamzdyno atkarpa Savanorių g., į senuosius D400 vamzdžius įmontuoti mažesni, D300 vamzdžiai, pakeistos senosios sklendės. Tai leis padidinti vandens tekėjimo greitį ir sumažinti nereikalingų nuosėdų susikaupimus. Pagal šį projektą, iki 2018 m. taip pat numatyta įgyvendinti Pievų siurblinės Kretingoje rekonstrukciją, nutiesti naujus tinklus Padvariuose, Kurmaičiuose, atlikti Kurmaičių, Darbėnų, Baublių, Lazdininkų ir Grūšlaukės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus. Laiviams ir Erlėnams vanduo bus tiekiamas iš Salantų miesto vandens gerinimo įrenginių. Be to, artimiausiu metu numatoma parengti detalų visų UAB „Kretingos vandenys“ turimų vandens tiekimo sistemų (esančių viso rajono teritorijoje) praplovimų planą.  
     Susidariusi situacija yra beprecendentė ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos šalyse, nėra greitų priemonių kovai su uodų lervomis, pasklidusiomis vandentiekyje. Problemą išspręsti greičiau norime visi, tačiau atsiprašome gyventojų, kad šiandien dar negalime patvirtinti, kad vandentiekio sistemoje uodo trūklio lervų nebėra.Savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 10:00

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer