Jūs esate čia

SKELBIMAS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ valdyba skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti. Įmonės adresas: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., įmonės kodas –163994426.

Direktoriaus pareigos – saugoti, tinkamai naudoti bendrovės turtą, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, įgyvendinti numatytą bendrovės veiklos strategiją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos, energetikos, elektros inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą ir nemažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vienoje ar keliose išvardintose srityse;

- turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovavimo patirtį;

- mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

- išmanyti projektų ir investicijų vykdymą, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą;

- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook. Internet Explorer, MS PowerPoint kompiuterinėmis programomis;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma bendrovės veikla;

- pretendentui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

- per pastaruosius 5 metus pretendentas nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

- nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių pretendentas negali dirbti įmonės, kurios vadovo pareigas pretenduoja užimti, vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo bendrovės valdyba.

 

Pretendentai privalo asmeniškai užklijuotame voke pateikti arba siųsti registruotu laišku šiuos dokumentus arba kopijas:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme.

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, nurodant dalykines savybes, privalumų sąrašą.

4. Užpildytą pretendento anketą (anketos forma pridedama).

5. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

 

PASTABA. Ant voko turi būti nurodyta: „Atrankai uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti“.

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio  13 d.  17 val., uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kretingos vandenys“. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Bendrovės valdyba), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Informacija teikiama tel. (8 445) 78572. Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-10-22 12:15

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer