slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

SKELBIMAS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ valdyba skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti. Įmonės adresas: Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r., įmonės kodas –163994426.

Direktoriaus pareigos – saugoti, tinkamai naudoti bendrovės turtą, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, įgyvendinti numatytą bendrovės veiklos strategiją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos, energetikos, elektros inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą ir nemažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vienoje ar keliose išvardintose srityse;

- turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovavimo patirtį;

- mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

- išmanyti projektų ir investicijų vykdymą, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą;

- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook. Internet Explorer, MS PowerPoint kompiuterinėmis programomis;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma bendrovės veikla;

- pretendentui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

- per pastaruosius 5 metus pretendentas nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

- nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių pretendentas negali dirbti įmonės, kurios vadovo pareigas pretenduoja užimti, vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo bendrovės valdyba.

 

Pretendentai privalo asmeniškai užklijuotame voke pateikti arba siųsti registruotu laišku šiuos dokumentus arba kopijas:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme.

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, nurodant dalykines savybes, privalumų sąrašą.

4. Užpildytą pretendento anketą (anketos forma pridedama).

5. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

 

PASTABA. Ant voko turi būti nurodyta: „Atrankai uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti“.

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio  13 d.  17 val., uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kretingos vandenys“. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Bendrovės valdyba), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Informacija teikiama tel. (8 445) 78572. Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-10-22 12:15

SKELBIMAS

 

 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
U
AB „Kretingos vandenys“

PROJEKTUOTOJAS/RANGOVAS:
UAB „A
tamis

Informuojame apie rengiamą vandentiekio tinklų Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m. rekonstravimo projektą.

Projekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m. rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas: Savanorių g., Melioratorių g. ir Grafų Tiškevičių g., Kretingos m.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai [9.3.].

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius. Projekto vadovas Gintas Stankus, g.stankus@atamis.lt, mob.: +370 610 20428. Projekto dalies vadovas, Arnoldas Jakubėnas, a.jakubenas@atamis.lt, mob.: +370 600 35514.

Statytojas: UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r. sav., Tel. (8 445) 78 572. Faks. (8 445) 78 568. El. paštas info@kretingosvandenys.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: nuo 2018 m. spalio mėn. 18 d. iki 2018 m. lapkričio mėn. 8 d. imtinai pas projektuotoją darbo dienomis 9.00-16.00 val. (pietūs 11.00-12.00 val.) aukščiau nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams aptarti vyks 2018 m. lapkričio mėn. 8 d. 17.30 val. UAB „Kretingos vandenys“ patalpose, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r. sav.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-10-18 13:01

UAB „Kretingos vandenys“ vartotojų ir abonentų dėmesiui!

2018 m. sausio 18 d.

UAB „Kretingos vandenys“ atnaujina Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.

Vartotojai  ir abonentai pageidaujantys pasirašyti/atnaujinti sutartį, kviečiame atvykti į UAB „Kretingos vandenys“  (Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav.) 14 kabinetas (darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadienis 8.00-17.00 val., penktadienis 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) pasirašyti / atnaujinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Su savimi prašome turėti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jokių kitų dokumentų pateikti nereikia.

Iki šiol sutartys sudarytos su vartotojais ir abonentais galios ir toliau.

Iš anksto susitarus laiką, butų savininkams, turintiems negalią, bendrovės atstovas gali pristatyti sutartį į namus.

Daugiau informacijos tel. (8 445) 43822, (8 445) 78572 arba el. paštu abonentis@kretingosvandenys.lt

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-18 19:59

SVARBI INFORMACIJA

DĖL KAINŲ PASIKEITIMO

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2017-10-01 17:27

Paros informacija

2017-08-24 paros informacija:

avarijų skaičius:

vandentiekio tinkluose - 2

nuotekų tinkluose - 2

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2017-08-24 16:05

UAB „Kretingos vandenys“

     Kretinga – miestas vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje; rajono centras, taip pat miesto seniūnijos ir apylinkų seniūnijos centras. Tai vienas seniausių vakarų Lietuvos miestų, įsikūręs prie Akmenos upės, šalia Palangos kurorto, 25 km į šiaurės rytus nuo Klaipėdos.Urbanistikos paminklas.

     Įmonės vizija – aukščiausios kokybės paslaugų teikimas inžinerinėse ir aplinkos apsaugos srityse, vadovaujantis šiuolaikišku požiūriu, kuriant visuomenę ir griežtai laikantis verslo etikos principų.

     Įmonės misija:

  • savo abonentams teikti efektyviausiai jų poreikius atitinkančias paslaugas, sukuriančias geresnę gyvenimo kokybę;
  • kvalifikuotiems, karjeros siekiantiems darbuotojams suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
  • šalies vandentvarkos paslaugų sektoriuje diegti etiškos ir skaidrios veiklos principus.

     Įmonės veiklos kryptys:

       1. patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti ekologinę rajono būklę, surenkant ir išvalant nuotekas;

       2. darbuotojų darbo kokybės ir sąlygų gerinimas;

       3. bendrovės finansinis stabilumas;

       4. bendrovės veiklos plėtra.

     2014-12-31 UAB „Kretingos vandenys“ turėjo geriamojo vandens abonentų ir vartotojų:

       1. Įmonių – 358 vnt.

       2.Daugiabučių namų butų – 4355 vnt.

       3.Bendrijų, atsiskaitančių pagal įvadą – 4 vnt.

       4.Individualių namų – 6025 vnt.

     UAB „Kretingos vandenys” priklauso Kretingos miesto bei Kretingos rajono seniūnijų - Salantų, Darbėnų, Kūlupėnų, Kretingos, Imbarės, Kartenos ir Žalgirio - vandentiekio, nuotekų tinklai bei gręžiniai. Įmonei priklauso 286,4 km vandentiekio tinklų, 167,5 km nuotekų tinklų, 49 vandenvietės su 66 eksploatuojamais gręžiniais, 47 nuotekų siurblinės ir 12 nuotekų valymo įrenginių.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-03-03 11:29

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:52

TYRIMAI IR ANALIZĖS

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:51

TEISĖS AKTAI

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:50

VADOVO DARBOTVARKĖ

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-01-15 14:47

Puslapiai

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer